Muzeum Geologiczne Uniwersytet Wrocławski

Muzeum Geologiczne

W listopadzie 2017 roku Uniwersytet Wrocławski uzyskał dofinansowanie na projekt „Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy”. Był on realizowany w ramach programu operacyjnego „Polska cyfrowa na lata 2014–2020”. Celem tego projektu było stworzenie platformy pozwalającej na bezpłatne udostępnianie szerokiej grupie odbiorców osiągnięć naukowych UWr oraz zbiorów poszczególnych jednostek. Kolekcje muzeów uniwersyteckich, Ogrodu Botanicznego oraz Zakładu Geografii Fizycznej zebrane zostały w Cydrowym Muzeum.

W projekcie tym brało udział również Muzeum Geologiczne. Udostępnione zostało ponad 4000 okazów. W dużej części są to zbiory unikatowe, na co dzień niedostępne dla zwiedzających. Pochodzą one z całego świata, zostały zebrane w setkach lokalizacji, zarówno w stanowiskach słynnych w świecie naukowym jak i szerzej nieznanych. Część miejsc jest już niedostępna lub wyeksploatowana. Znaczna część kolekcji zebrana została przez znanych w świecie autorów fundamentalnych publikacji z zakresu stratygrafii i paleontologii. Projekt „Leopoldina online” pozwolił na ich zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców z kraju i z zagranicy.

Strona Muzeum Cyfrowego dostępna jest pod adresem https://muzeumcyfrowe.pl


Muzeum Geologiczne